Screening för tarmcancer

År 2004 inleddes screening för tarmcancer i Finland som en forskningsstudie. Tio år senare var det 170 kommuner som deltog, och screeningen nådde närapå hälften av målpopulationen. I dag screenas inte tarmcancer i Finland.

I studien kallades hälften av alla 60–69-åriga män och kvinnor till screening och hälften utgjorde kontroller som inte fick någon kallelse till screening. Som screeningmetod användes ett guajak-baserat fekalt blodtest (gFOBT).

Ungefär 70 procent av alla som kallats till screening deltog, dvs. lämnade ett avföringsprov till screeninglaboratoriet. Tre av hundra deltagare fick en remiss till kompletterande undersökningar, dvs. kolonoskopi. Cancer eller svåra förstadier hittades i ungefär var tionde som blivit remitterad till kolonoskopi (1.).

År 2015 publicerades en mellanrapport där man betraktade hurdan effekt screeningen hade haft på dödligheten i tarmcancer (2.). I rapporten hittade man under en uppföljningsperiod på fyra och ett halvt år i genomsnitt ingen skillnad mellan dem som fått en kallelse och dem som inte fått någon kallelse till screening. Hos män som hade fått en kallelse till screening var dödligheten i tarmcancer lägre och hos kvinnor högre jämfört med gruppen som inte hade fått någon kallelse till screening.

I detta nu är screeningprogrammet på paus. Nya personer kallas inte längre till screeningprogrammet, men uppföljningen av dem som kallats till och deltagit i programmet fortsätter.

Europeiska Unionen rekommenderar screening av tarmcancer till sina medlemsländer (3.). Man har också startat nya screeningprogram, t.ex. i Nederländerna och i andra nordiska länder. Också Finland borde överväga att starta ett screeningprogram för tarmcancer på så sätt att metoden ersätts med en validerad immunokemisk metod (FIT) som har bättre användbarhet. Därutöver bör man klarlägga skillnaden i dödlighet som tidigare upptäcktes mellan män och kvinnor.

Huvudindikatorerna för det randomiserade screeningprogrammet för tarmcancer finns i screeningstatistik (på finska).

Referenser

  1. Malila N, Anttila A, Hakama M. Colorectal cancer screening in Finland: details of the national screening programme implemented in Autumn 2004. J Med Screen 2005; 12: 28–32.
  2. Pitkäniemi J, Seppä K, Hakama M ym. Effectiveness of screening for colorectal cancer with a faecal occult-blood test, in Finland. BMJ Open Gastro 2015; 2: e000034.
  3. European Colorectal Cancer Screening Guidelines Working Group. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication. Endoscopy 2013; 45: 51-9.