Organisering av cancerscreeningar

Stöd för organisering av cancerscreeningar

Att organisera de cancerscreeningar som hör till det nationella screeningprogrammet ligger på kommunernas ansvar. I nuläget kan kommunen utföra screeningarbetet själv, tillsammans med andra kommuner eller som köptjänster. I Finland köper man oftast cancerscreeningarna av en utomstående tjänsteleverantör.

Det är svårt att spela ut tjänsteleverantörer mot varandra och förhandla om avtal om köptjänster, eftersom det förutsätter att man har ingående kännedom om tjänstens innehåll och de förordningar som gäller screeningar och anbudsförfaranden. Vid upphandling av screeningar är det inte frågan om att köpa en enstaka tjänst, utan det handlar om att skaffa en screeningkedja, som är en tjänsteprocess. Varje fas i processen ska vara av hög kvalitet, och det finns skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid informationsflödet.

SCREENINGKEDJAN

  1. Kommunerna väljer vem som utför screeningarbetet, vanligtvis genom anbudsförfaranden.
  2. Utföraren skickar ett personligt kallelsebrev till screening till alla som under respektive år hör till målpopulationen. Man kan också beställa kallelsetjänsten av Massundersökningsregistret, vilket är en enkel och pålitlig lösning. Antalet deltagare ökar om man skickar en ny kallelse till dem som inte har deltagit.
  3. Den som fått en kallelse deltar i testet.
    Deltagaren får besked om testresultaten med ett brev. Om man i testet upptäcker förändringar som kräver närmare utredning, får hon eller han en kallelse till tilläggsundersökningar. Då hittar man antingen tecken på cancer eller dess förstadier och personen remitteras till ingrepp och behandlingar eller så konstaterar man att inga tilläggsåtgärder behövs.
  4. Information som uppstår i olika faser av screeningkedjan sänds till Massundersökningsregistret.
  5. Med hjälp av registerinformation kan Massundersökningsregistret följa upp och utvärdera kvaliteten hos cancerscreeningar och deras effekt på dödligheten samt publicera statistik över screening.

Övervakning av screeningar hör till regionförvaltningsverken. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) styr verksamheten vid regionförvaltningsverken. Strålsäkerhetscentralen övervakar strålsäkerheten och ger anvisningar om strålskyddet.

I den här guiden (pdf på finska) hittar du information om lagstiftningen om screeningar och organisering av dem samt om upphandling och anbudsförfaranden.

Läs mera om anmälning av uppgifter

KALLELSEN TILL SCREENING

Kommunen kan ta hand om kallelserna själv eller anlita en underleverantör för kallelsefunktionen. Sedan 2019 till screening för bröstcancer kallas kvinnor i åldern 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 och 68 vartannat år. På samma sätt får kvinnor i åldern 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 kallas till screening för livmoderhalscancer med fem års mellanrum. Dessutom kan kommunerna kalla in 25- och 65-åriga kvinnor till screening för livmoderhalscancer . Därför skickar screening implementeraren/organiser bara en lista över kommuner, vilka de screenar till Massundersökningregistret. Om kommunen också kallar in de andra åldersgrupperna, som 25 och 65 år i livmoderhalscancer screening, skickas en lista över dessa åldersgrupper till Massundersökningregistret. Kallelsebrevet ska riktas personligen till den som kallas och det ska vara skriftligt. Det är väsentligt att man redan i kallelsebrevet anger tid och plats för provtagning, men att det är lätt för den som fått kallelsen att ändra på dem antingen per telefon eller via internet. Det är önskvärt att det finns lediga tider även på kvällar och veckoslut. Till dem som inte deltar i screeningen efter det första kallelsebrevet ska man skicka en ny kallelse.

Under den senaste tiden har andelen personer som deltar i screeningen för livmoderhalscancer och bröstcancer visat på en sjunkande trend. Med hjälp av flexibel tidsbokning och införandet av ett nytt system, där personen får en ny kallelse om hon inte har reagerat på den första, kan deltagandet förbättras med t.o.m. över 10 procent (Improving attendance to cervical cancer screening (pdf).

Också en broschyr om cancerscreeningar kan bifogas till både den första och den nya kallelsen. I broschyren berättar man kort och lättfattligt om målen för screeningen och fördelarna och nackdelarna med den.

Läs mer om hur man tar del i screening på Utan cancer -webbplatsen.

KALLELSETJÄNSTEN

Massundersökningsregistret har en kallelsetjänst där man kan beställa kontaktuppgifterna till de kvinnor som ska kallas till screening. Massundersökningsregistret hämtar uppgifterna från Befolkningsdatasystemet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).

Det är lätt att använda kallelsetjänsten. Med hjälp av den kan kommunen försäkra att alla som ska kallas till screening säkert får sin kallelse till rätt adress.

Läs mera om kallelsetjänsten