Anmälning av screeninguppgifter

Kommunerna ska enligt lag se till att uppgifter på individnivå samlas om screeningkallelser och -undersökningar och resultaten av dessa och att uppgifterna lämnas in till massundersökningsregistret som upprätthålls av Finlands Cancerregister. Screeningens kvalitet utvärderas på basis av uppgifterna.

Hur väl screeningskedjan fungerar beskriver screeningens kvalitet. Uppgifterna om screeningkedjan publiceras årligen i screeningstatistiken. Screeningstatistiken rapporteras efter år, åldersgrupp och region. Ett sjukvårdsdistrikt är det minsta område vars screeninguppgifter det är möjligt att få.

Dataspecifikationer

Syopaseulontojen tietomalli (zip)