Uppgiftsbegäranden

Registret erbjuder statistiska analystjänster för cancerforskare i forskningsprojektens alla skeden. Tjänster som ingår i rutinerna är baskalkyler om cancerincidens, cancerdödlighet och delvis också överlevnad.

Läs mer

Anmälning av canceruppgifter

Organisationerna inom hälsovården har en lagstadgad skyldighet att lämna in uppgifter om varje cancerfall som konstaterats eller starkt misstänks i Finland till Institutet för hälsa och välfärds cancerregister, vars tekniska upprätthållande Cancerföreningen i Finland ansvarar för.

Läs mer

Prislista

Finlands Cancerregister producerar avgiftsfria och avgiftsbelagda informationsprodukter och -tjänster för forskningens, sakkunnigas, myndigheternas och individernas behov.

Läs mer

Anmälning av screeninguppgifter

Kommunerna ska enligt lag se till att uppgifter på individnivå samlas om screeningkallelser och -undersökningar och resultaten av dessa och att uppgifterna lämnas in till massundersökningsregistret som upprätthålls av Finlands Cancerregister. Screeningens kvalitet utvärderas på basis av uppgifterna.

Läs mer