Viktigaste statistik 2021

Nya cancerfall

Män

Kvinnor

Antalet nya cancerfall som diagnostiserats under året efter cancersjukdom. Antalen uppges i kolumnen ”Diagnosticerade cancrar”.

De allmännaste nya cancrarna får du fram genom att ordna antalen i kolumnen ”Diagnostiserade cancrar” i storleksordning med pilknappen bredvid rubriken.

Dödsfall i cancer

Män

Kvinnor

Antalet döda i cancer under året efter cancersjukdom. Antalet uppges i kolumnen ”Dödsfall i cancer”.

De allmännaste orsakerna till cancerdöd får du fram genom att ordna antalen i kolumnen ”Dödsfall i cancer” i storleksordning med pilknappen bredvid rubriken.

Levande cancerpatienter

Män

Kvinnor

Antalet personer som var vid liv vid årets slut och som har tidigare diagnostiserad cancer.

Genom att välja ”Bred tabell” kan du ordna antalen cancerfall efter cancersjukdom på en rad.

I tabellen har antalen indelats efter den tid som gått sedan cancern konstaterades. T.ex. femårstalet omfattar endast de patienter, vilkas cancer har konstaterats högst fem år före respektive tidpunkt (t.ex. tidigast 31.12.2010, om vi studerar tidpunkten 31.12.2015).

Överlevnad bland cancerpatienter

Män

Kvinnor

Den relativa överlevnaden efter de fem första åren efter cancerdiagnosen hos patienter som följts åren 2014-2016.

Genom att välja ”Bred tabell” kan du ordna överlevnadstalen efter cancersjukdom på en rad.

Överlevnadstalet beskriver andelen levande cancerpatienter efter en viss tid från diagnosen i relation till den förväntade överlevnadsandelen bland befolkningen i samma ålder och av samma kön.

Incidensen av bröstcancer efter sjukvårdsdistrikt (Karta, regional variation)

Incidensen av prostatacancer efter åldersgrupp (Stapeldiagram, variation mellan åldersgrupper)