Samarbetsprojekt

Cancerregistret bedriver aktivt forskningssamarbete med inhemska och utländska samarbetspartner.

EU-TOPIA

TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of EUrope

Syftet med EU-TOPIA-projektet är att producera information om screening för bröst-, livmoderhals- och tarmcancer i hela EU. Forskningsobjekt är det optimala genomförandet och den optimala omfattningen av screeningar samt deras för- och nackdelar och kostnadseffektivitet. Inom EU-TOPIA-projektet ska Finland definiera de parametrar som beskriver för- och nackdelar, definiera screeningens socioekonomiska dimensioner och dimensioner ur jämlikhetens synvinkel och delta i valideringsarbete inom modellering av tre större screeningar. Med hjälp av de uppgifter som samlas inom EU-TOPIA-projektet utvecklar man också MISCAN-mjukvaran som lämpar sig för livslång utvärdering. Syftet är att förbättra de inmatningsparametrar och variabler som används vid modellering.

Undersökningen som utförs som en del av EU-TOPIA-projektet (Livslånga för- och nackdelar av screening för bröstcancer) klarlägger de för- och nackdelar som screening för bröstcancer har i Finland. I undersökningen använder man två infallsvinklar, transversell och longitudinell. Då man tidigare betraktade situationen ur en transversell infallsvinkel, studerar man nu livslånga kumulativa inverkningar. Syftet är att klarlägga vilka som är de kumulativa för- och nackdelarna med screeningen under en längre tidsperiod med hänsyn till användning av andra hälsotjänster.

Forskningsplan, referatEU-topia.org

ProjektpresentationEU-topia.org

Viktigaste publikationerEU-topia.org

Ansvarig forskare: Ahti Anttila

Forskningsgrupp: Milla Lehtinen, Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala, Nea Malila, Suvi Mäklin, Maiju Pankakoski, Petra Makkonen, Sanni Helander

Finansiering: EU:s Horisont 2020-program

Samarbetsparter: Erasmus University Medical Center (NL), London School of Hygiene and Tropical Medicine (UK), CPO Piemonte (IT), Institute of Oncology Ljubljana (SI), National Institute for Health Development (EE), Syreon Institute (HU), Auria Biobank

FORSKNING I TUMÖRFÖRKNIPPADE GENER/
SPETSENHETEN FÖR CANCERGENETIK

Vid forskning i tumörförknippade gener kartlägger man systematiskt på basis av cancerpatienters födelseort och -släktnamn potentiella patientgrupper som bär på en ärftlig benägenhet för cancer. Av dessa väljer man de mest intressanta patienter som representerar olika cancertyper. På basis av deras uppgifter i cancerregistret ritar man släktträd som beskriver cancerfenotypernas ärftlighet. Därutöver används uppgifterna vid granskning av kliniska särdrag hos cancerpatienterna och anskaffning av prov. Forskningen strävar efter att identifiera molekylgenetiska förändringar i ärftliga cancrar.

Forskningsprojektet är en del av Spetsenheten för cancergenetik som leds av Lauri Aaltonen och finansieras av Finlands Akademi. Spetsenheten består av Lauri Aaltonens (HU), Janne Pitkäniemis (Finlands Cancerregister), Matti Nykters (TaU) och  Jussi Taipales (HU) forskningsgrupper.

ProjektpresentationThe Finnish Center of Excellence in Tumor Genetics

Ansvarig forskare: Janne Pitkäniemi

Forskningsgrupp: Sanna Heikkinen, Elli Hirvonen (Cancerregistret)

Finansiering: Finlands Akademi

Samarbetsparter: Helsingfors universitet

NORDSCREEN

Syftet med Nordscreen-projektet är att utveckla ett öppet tillgängligt webbaserat verktyg med vilket man kan betrakta hur olika indikatorer som gäller cancerscreeningar utvecklas i Norden och i Estland. Kvaliteten på screeningprogrammen främjas i och med att man utvecklar jämförbara indikatorer för screening och rapporterar öppet.

De nordiska screeningprogrammen skiljer sig från varandra och det är utmanande att jämföra dem direkt utan enhetligt definierade indikatorer. De indikatorer för process och resultat som utvecklas baserar sig på internationella forskningsprojekt och rekommendationer. De individuella screeninguppgifter som ligger till grund för indikatorerna samlas från nationella massundersökningsregister som i internationell jämförelse är vältäckande och av hög kvalitet.

Projektet har påbörjats våren 2016 och det fortsätter till slutet av 2018. Projektet koncentrerar sig först på screeningprogram för livmoderhalscancer, men i mån av möjlighet ska det utvidgas så att det handlar även om screeningprogram för bröst- och tarmcancer.

Forskningplan: Nordscreen (pdf)

Ansvarig forskare: Ahti Anttila

Forskningsgrupp: Veli-Matti Partanen, Maiju Pankakoski, Tytti Sarkeala, Sirpa Heinävaara, Stefan Lönnberg

Finansiering: Nordic Information for Action e-Science Center (NIASC) / Nordforsk

Samarbetsparter: Karolinska institutet (Sverige), Norges cancerregister, Islands cancerregister, nationellt kvalitetsregister för livmoderhalscancerprevention i Danmark, nationellt hälsoinstitut i Estland

ESTIMATION OF OVERDIAGNOSIS IN BREAST CANCER SCREENING

Överdiagnostisering betyder att man hittar cancerfall som inte utan screening skulle ha hittats. Det varierar stort hur stor roll överdiagnostisering anses spela i de europeiska screeningprogram för bröstcancer (0–50 %).

Vid Umeå universitet har man utvecklat en ny infallsvinkel för utvärdering av överdiagnostisering. Man har redan tillämpat denna s.k. multi-compartment modellen på svenska registerdata och fått lovande resultat. Den viktigaste fördelen med multi-compartment modellen är att för att utvärdera överdiagnostiseringen behöver man inte veta incidensen av bröstcancer utan screening.

För att säkra modellens användbarhet behöver forskare vid Umeå universitet flera registreringsdata om bröstcancer. I Finland har alla kvinnor i målgruppen sedan 1980-talet fått en kallelse till screening, vilket gör det svårt att uppskatta, hur många bröstcancerfall som skulle ha uppkommit i den kvinnliga populationen utan screening. Också vi har nytta av att man använder det finska registermaterialet i modelleringen, eftersom vi med hjälp av forskningsarbetet får en uppskattning om hur betydande överdiagnostisering är i den nuvarande målgruppen för screening, dvs. hos kvinnor mellan 50 och 69 år.

Samarbetsprojektet har påbörjats år 2016. Under 2017 anhålls om forskningstillstånd varefter de behövliga materialen bearbetas och lämnas över till forskare vid Umeå universitet.

Ansvarig forskare: Tytti Sarkeala

Forskningsgrupp: Sirpa Heinävaara

Finansiering: Cancerföreningen i Finland

Samarbetsparter: Umeå universitet (ledande forskare Håkan Jonsson, Wendy Yi-Ying Wu, Lennart Nyström), Norges Cancerregister (Solveig Hofvind), Köpenhamn universitet (Søren Nymand Lophaven), Regionalt cancerregister Stockholm – Gotland (Sven Törnberg)

CANCEREPIDEMIOLOGI OCH CANCERSCREENINGAR

Projektet består av flera skilda projekt. Som bäst pågår följande projekt:

  • Latenta strukturer inom cancerincidensen. I projektet tillämpar man ICS-tidsserieversion (Invariant Coordinate Selection) på cancerincidens och jämför metodens användbarhet med en traditionell huvudkomponentanalys (PCA). Det är meningen att forskningsresultaten publiceras som en del av Niko Lietzes doktorsavhandling vid Aalto-universitetet. Vid Cancerregistret är projektet på Janne Pitkäniemis och Sirpa Heinävaaras ansvar.
  • Överdiagnostisering av bröstcancer hos 50–69-åriga kvinnor. Vi utvecklar ett alternativt sätt att utvärdera överdiagnostisering av bröstcancer tillsammans med Matias Heikkilä som är doktorand vid Aalto-universitetet. Vid Cancerregistret är projektet på Sirpa Heinävaaras och Tytti Sarkealas ansvar.

Ansvarig forskare: Janne Pitkäniemi

Forskningsgrupp: Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala

Finansiering: Cancerföreningen i Finland

Samarbetsparter: Aalto-universitetet (Pauliina Ilmonen, Niko Lietzen, Matias Heikkilä). Samarbetet med Aalto-universitetet påbörjade år 2015.