Uppgifter

Finlands Cancerregisters viktigaste uppgift är att utvärdera orsaker till och följder av cancerbördan och screeningverksamhetens effektivitet i befolkningen.

Cancerregistret, som grundades år 1952, utför betydelsefullt forskningsarbete både nationellt och internationellt. Under de senaste decennierna har Cancerregistrets forskare eller material haft en central roll i uppskattningsvis 1500 vetenskapliga artiklar och över 100 doktorsavhandlingar.

Förutom egna forskningsprojekt upprätthåller Cancerregistret även det riksomfattande registret som lyder under Institutet för hälsa och välfärd och innehåller alla cancerfall i Finland.

I samband med Cancerregistret fungerar Massundersökningsregistret som styr och utvärderar cancerscreeningar i hela landet.

Den riksomfattande registreringen av cancerfallen började år 1953. Sedan år 1961 har det varit obligatoriskt att anmäla alla cancerfall.

När det gäller stora screeningprogram har Finlands Cancerregister varit en föregångare i hela världen.  Massundersökningsregistret grundades år 1968 och innehåller all data om screeningen av livmoderhalscancer sedan år 1963.