Cancerns psykiska och sociala inverkan

DEN PSYKOSOCIALA OCH SOCIOEKONOMISKA INVERKAN AV CANCER HOS PATIENTER SOM INSJUKNAT I CANCER SOM BARN

I och med att cancerbehandlingarna har utvecklats har överlevnaden hos dem som insjuknat i cancer som barn stigit och allt fler barnpatienter når fertil ålder. Därför har man fäst uppmärksamhet vid behandlingarnas sena biverkningar. Mestadels har forskningen koncentrerat sig på somatiska långtidseffekter.

Syftet med forskningsprojektet är att klarlägga, hurdana sena psykosociala och socioekonomiska verkningar cancern haft hos dem som överlevt cancer som barn. Det är vårt syfte att identifiera de patientgrupper som har största risken att möta psykosociala utmaningar och på så sätt största risken för marginalisering. Forskningsobjekt är utbildning och sysselsättning efter cancern, familjebildning (parbildning, äktenskap, skilsmässa, barn, barnlöshet), tjänsteduglighet (värnplikt och duglighetsklass), psykisk sjuklighet (diagnoser), riskbeteende (brott, självmord) och behov av olika socialförmåner och annat stöd.

Forskningsmaterialet består av alla patienter som fått en cancerdiagnos innan fyllda 20 år under åren 1970–2012 (ca 8 500). Fem friska kontrollpersoner från Befolkningsdatasystemet är matchade med varje patient på ålder och kön. Därutöver söker man patienternas syskon som en annan kontrollgrupp. I Befolkningsdatasystemet letar man också efter barnen till cancerpatienterna, kontrollpersonerna och syskonen samt uppgifterna om flytt, civilstånd och dess förändringar och dödsfall. Sedan bildas det en länk mellan det utgjorda materialet och vårdanmälningsregistret och FPA:s uppgifter om läkemedelsersättningar, pensioner och socialförmåner. Materialet analyseras i Statistikcentralens miljö för distansanvändning utan identifikation.

Viktigaste publikationer

Childhood cancer survival in Finland (1953-2010): a nation-wide population-based study.

Late psychiatric morbidity in survivors of cancer at a young age: a nationwide registry-based study. 

Hospital contacts for endocrine disorders in Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia (ALiCCS): a population-based cohort study.

Ansvarig forskare: Nea Malila, Laura Madanat-Harjuoja

Forskningsgrupp: Anniina Tolkkinen, Johanna Melin, Janne Pitkäniemi, Liisa Korhonen, Tiina Hakanen, Sirpa Heinävaara, Viivi Seppänen

Finansiering: Cancerstiftelsens stipendium, NordForsk-stipendium

Samarbetsparter: HUS Kliniken för kvinno- och barnsjukdomar, Karolinska Institutet och Cancerföreningen i Danmark