Anmälning av canceruppgifter


Organisationerna inom hälsovården har en lagstadgad skyldighet att lämna in uppgifter om varje cancerfall som konstaterats eller starkt misstänks i Finland till Institutet för hälsa och välfärds cancerregister, vars tekniska upprätthållande Cancerföreningen i Finland ansvarar för.

VAD SKA ANMÄLAS TILL CANCERREGISTRET?

  • Alla elakartade (invasiva) tumörer och maligna blodsjukdomar. Ingen klinisk rapport eller behandlingsrapport krävs för basocellulärt karcinom.
  • Alla tumörer i hjärnan och det centrala nervsystemet, också godartade tumörer.
  • In situ cancrar, HSIL och svår dysplasi (dysplasia gravis). Av hudcancrar in situ anmäls endast melanom in situ. Ingen klinisk rapport eller behandlingsrapport begärs för HSIL- eller dysplasifall.
  • Borderline-nivå tumörer i äggstockarna, äggledare, uterina adnexa och peritoneum.
  • Övriga tumörer som tidigare klassificerats som oklara i fråga om malignitet, såsom neuroendokrina tumörer, GIST (oberoende av gradus), myelofibros, myeloproliferativa tillstånd, polycytemia vera, Waldenströms sjukdom, thymom, feokromocytom och andra paragangliom och teratom anmäls också.
  • Starka misstankar om cancer ska anmälas, även om mikroskopisk bekräftelse inte fås.

Organisationerna inom hälso- och sjukvården gör en anmälan om ett nytt cancerfall genast i det skedet när cancern konstateras. Uppgifter om behandlingar kan ges fortlöpande.  Varje yrkesutbildad person inom hälsovården har ansvar för att göra en anmälan. Anmälan kan alltså lika väl göras av läkare, sjukvårdare, avdelningssekreterare eller tandläkare.

TVÅ SÄTT ATT ANMÄLA:

 

1. Samling av cancerupgifter ur datasystem

Canceruppgifterna samlas in direkt från hälsovårdsorganisationens datasystem och materialet sänds enligt dataspecifikationerna till cancerregistret. Målet är att uppgifterna sänds som SFTP-dataöverföring med en månads intervaller. Materialet lämnas in enligt de datamodellerna som Finlands Cancerregister publicerat (se nedan).

En organisation som lämnar uppgifter ska skapa användarinloggning innan uppgifterna lämnas in till cancerregistret. Användarinloggning skapas och registreras på följande sätt:

  • Sänd routerns offentliga IP-adress, kontaktpersonernas (både funktionell och teknisk) e-postadresser och deras mobiltelefonnummer per e-post till adressen: tiedostosiirrot@cancer.fi.
  • Anvisningarna för dataöverföring skickas per e-post tillsammans med användarkoderna.
  • Lösenordet skickas separat per sms.
  • Om kontaktpersonen på ett verksamhetsställe byts, ska ni sända uppgifter om ändringen per e-post till ovannämnda adress.

 

Instruktioner för sändning och datamodeller

Här kan du ladda ner de nyaste datamodellerna som träder i kraft den 1.1.2024.

Canceranmälan_vårduppgifter_datamodell v1.1 (zip)

Canceranmälan_klinisk_datamodel v1.1 (zip)

Canceranmälan_ patologi_datamodell v1.1 (zip)

Dataskyddsbeskrivning: Organisationer som lämnar och tar emot uppgifter2. Elektronisk webblankett

Med den elektroniska webblanketten anmäls enstaka cancerfall. Genom att registrera sig i webbtjänsten kan yrkesutbildade personer inom hälsovården datasäkert anmäla uppgifter om en ny cancer och behandling av cancer.

Elektronisk anmälan om en ny cancer

Registrera dig som användare av tjänsten med e-postadressen till din arbetsplats. Med den elektroniska blanketten lämnas uppgifter om ett nytt cancerfall i diagnosskedet eller uppgifter om den vård som getts till registret. Till systemet matas in uppgifter om en cancer i sänder. Om patienten har flera cancrar ska en separat anmälan göras om alla. Patienten identifieras genom att ge personbeteckningen och namnuppgifterna.

När man anmäler en ny cancer ska man på blanketten ange t.ex. diagnosen som ICD-10-kod eller ICD-O-3-kod, diagnostiseringstidpunkt och -sätt samt cancerns PAD (histologisk diagnos) och utbredning vid diagnostiseringstidpunkten. Utbredningen kan anges antingen som TNM, stage eller verbal klassificering.

När man lämnar in uppgifter om behandling ska man på blanketten ange vilken cancer som har behandlats och när cancern har diagnostiserats. Diagnosen anges som ICD-10-kod eller ICD-O-3-kod. Behandlingsåtgärder uttrycks enligt THL:s åtgärdsklassificering eller som text i fri form. Därutöver ska man ange dagen då behandlingen inletts.

Sänd gärna frågor om webblanketten till adressen kysy@cancer.fi. Du når oss också alla vardagar  på telefon 050 441 7891 och 040 759 5106.

Anvisningar_om_webtjänsten (pptx)

Dataskyddsbeskrivning: Register över anmälare av elektroniska canceranmälningar