Forskningsområden

Vid Finlands Cancerregister forskar man varför finländare drabbas av cancer, hur cancersjukdomar ska kunna förebyggas, hur cancern ska kunna diagnostiseras så tidigt som möjligt och vilka faktorer som påverkar cancerpatienternas överlevnad.

I fokus för Cancerregistrets forskning är att på basis av registeruppgifter klarlägga vilka som är orsakerna till att cancersjukdomar utvecklas och den börda som de förorsakar den finländska populationen. Typiska forskningsteman är sambandet mellan levnadsvanor och -miljön och cancerrisken och prognosen för överlevnaden för dem som har insjuknat i cancer. Därutöver utvecklar man statistiska metoder för registerbaserad cancerforskning, så att informationen som man får ut av materialet skulle vara av högsta möjliga kvalitet.

Massundersökningsregistret utvärderar de aktuella screeningprogrammen och forskar i nya potentiella screeningprogram på populationsnivå. Screeningar som utförs på populationsnivå ska basera sig på pålitlig evidens om effektivitet. Det behövs också forskningsdata om screeningens acceptabilitet, dess inverkan på livskvaliteten och kostnader. I och med att man utvärderar massundersökningar reviderar man också pågående screeningar och bedömer deras kvalitet.

Läs mer om forskningprojekt från olika forskningstemasidor: