Andra screeningar

Massundersökningsregistret följer den vetenskapliga evidens som ackumuleras av andra eventuella cancerscreeningar. Hittills har det ackumulerats mest vetenskaplig evidens av prostata- och lungcancer samt mag- och äggstockscancer.

Massundersökningsregistret har deltagit i en internationell screeningstudie för prostatacancer till vilken 55–67-åriga män kallades under åren 1996–2007. I denna studie klarlade man PSA-testets tillämplighet för screening för prostatacancer. Läs mer om studien (på finska): Screeningstudie för prostatacancer (pdf).

All vetenskaplig evidens som gäller andra cancerscreeningar har samlats i kapitlet Screening av cancer i publikationen Cancer i Finland.

SCREENING FÖR TARMCANCER

Massundersökningsregistret som är en del av Finlands Cancerregister planerade och gav instruktioner för att starta screening för tarmcancer i de kommuner som ville starta den mellan 2004 och 2014. I slutet av 2016 hade redan över 200 000 män och kvinnor deltagit i screeningen. Enligt mellanrapporten minskade screeningen inte dödligheten i tarmcancer efter 4,5 års uppföljningstid bland dem som fått kallelse till screening jämfört med dem som inte fick någon kallelse. Screeningen baserade sig på ett test som analyserade huruvida det fanns blod i avföringsprov. Screeningprogrammet förbättrade dock överlevnaden hos dem som insjuknade i tarmcancer och inte hade fått någon kallelse till screening, vilket delvis förklarar varför screeningen inte visade sig vara effektiv. Skillnaden mellan dem som fått en kallelse och dem som inte fått någon kallelse blir mindre om båda grupperna profiterar.

Screening baserad på ett nytt FIT-test kommer att startas igen i frivilliga kommuner i början av år 2019 och kommer att utvidgas till ett nationellt program i en senare fas.

New Strategy for Colorectal Cancer Screening

TARMCANCERSCREENINGENS INVERKAN PÅ LEVNADSVANOR OCH LIVSKVALITET

Syftet med undersökningen har varit att klarlägga hurdan inverkan screening för tarmcancer har haft på den hälsorelaterade livskvaliteten och levnadsvanorna. Det har skett genom att kombinera den information som man fått i utfrågningen med Cancerregistrets uppgifter om screening och cancrar. Projektet är en del av ett bredare utvärderingsarbete gällande screening för tarmcancer.

Materialet insamlades mellan åren 2010 och 2012 av slumpmässigt valda män och kvinnor födda år 1951. Frågeblanketten skickades till samma personer ett år innan de fick den första kallelsen till screening för tarmcancer och året efter kallelsen. Man skickade över 10 000 frågeblanketter bägge åren.

I frågeblanketten har man frågat om levnadsvanor som har betydelse i fråga om tarmcancer, t.ex. tobaks- och alkoholbruk, motion och kost, kunskapen om tarmcancer och oron förknippad med sjukdomen samt symtom som deltagarna upplevt i tarmsystemet under de föregående tre månaderna. I hälften av blanketterna som skickades frågade man också om livskvaliteten med hjälp av 15D-mätaren.

Forskningsmaterialet är internationellt sett betydande både till sitt innehåll och sin storlek. Om du är intresserad av att använda materialet i ditt forskningsarbete, kontakta Tiina Hakanen som gärna ger råd med uppgiftsbegäranden: kirjaamo@cancer.fi.

 

Viktigaste publikationer:

Effect of a pre-screening survey on attendance in colorectal cancer screening: a double-randomized study in Finland

Respondent selection in a repeated survey on lifestyle within the randomized colorectal cancer screening programme

Lifestyle in population-based colorectal cancer screening over 2-year follow-up

Ansvarig forskare: professor Nea Malila

Forskningsgrupp: Sirpa Heinävaara, Sanni Helander, Maija Jäntti, Suvi Mäklin, Tytti Sarkeala

Finansiering: Cancerstiftelsen, stipendium för psykosocial cancerforskning 2009

Samarbetsparter: Institutet för hälsa och välfärd THL