Forskning

En av Massundersökningsregistrets uppgifter är att utvärdera cancerscreeningar. Screening på populationsnivå baserar sig på pålitliga bevis om dess effektivitet. Därutöver forskar man i de nackdelar och kostnader som screeningen medför samt de effekter som den har på livskvaliteten.

Förutom att Massundersökningsregistret utvärderar de screeningprogram som redan finns, bedriver det utvecklingsarbete och följer upp evidens som ackumuleras i och med att nya cancerscreeningar utförs. Vid behov planerar och startar Massundersökningsregistret nya screeningprogram.

Screeningens inverkan på cancersjukligheten och dödligheten kan man forska i genom att förena screeningsuppgifterna med cancerregistrets uppgifter. Med hjälp av registermaterialet har man kunnat klarlägga t.ex. hur effektivt screeningen har bidragit till att dödligheten i bröstcancer har minskat.

Läs mera om forskning