Uppgiftsbegäranden

Registret erbjuder statistiska analystjänster för cancerforskare i forskningsprojektens alla skeden. Tjänster som ingår i rutinerna är baskalkyler om cancerincidens, cancerdödlighet och delvis också överlevnad.

SÄND EN UPPGIFTSBEGÄRAN

Välj typ av uppgiftsbegäran

 Grundar sig på forskningstillstånd av THL

THL kan bevilja tillstånd att utlämna registeruppgifter för vetenskaplig forskning och statistik enligt särskilda bestämmelser i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården och personuppgiftslagenAnsökan om tillstånd hos THL.

Annan begäran om statistikuppgifter

Övriga uppgifter om cancer utlämnas efter övervägan av registrets ansvariga läkare. Uppgifterna utlämnas utan identifikationskoder och i tabellform så att de registrerades integritetsskydd inte äventyras. Den som begär uppgifter är skyldig att ge den registeransvariga en redogörelse för vad man avser att använda uppgifterna till.