Cancerstatistik

Läs mer

Screeningstatistik

Läs mer

Statistik på andra webbplatser

Statistik över cancersjukdomar annanstans i världen erbjuds av många internationella aktörer.

Läs mer

Statistikbeskrivningar och kvalitetsbeskrivningar

I kvalitetsbeskrivningarna av cancer- och screeningstatistiken utvärderas statistikens tillförlitlighet och lämplighet för olika användningsändamål. I kvalitetsbeskrivningarna följs rekommendationerna för Finlands officiella statistik (FOS).

Läs mer