Orsakerna till cancer och cancerbördan

Etiologisk forskning forskar i orsakerna till cancer. Epidemiologisk forskning i sin tur forskar i cancerbördan i befolkningen, cancerincidensen, patienternas överlevnad och cancerdödligheten.

Cancerbördan inom befolkningen

Syftet med METCA-projektet är att med hjälp av THL:s breda material utvärdera hur de ändringsbara riskfaktorerna påverkar cancerbördan i Finland. Cancerbördan i befolkningen innebär både risken att insjukna i cancer och dödligheten som cancern förorsakar i den finska befolkningen. Syftet med projektet är att erhålla tidsenlig information om riskfaktorer för cancer och deras inverkan i framtiden. För att utvärdera tillförskrivningsbar andelar i befolkningen utnyttjar man modern statistisk modellering av longitudinella data där man också beäktar dödlighetens inverkan.

Målet är att producera information om riskfaktorer för cancer som stöd vid beslutsfattandet i cancerförebyggande arbete och erbjuda forskningsbaserad information för alla finländare om hur de kan påverka sin egen cancerrisk genom egna levnadsvanor och -val.   

Projektet påbörjades år 2015 med utredning av material. Populationskohorterna har harmoniserats på basis av uppgifter om både cancersjukdomar, dödlighet och riskfaktorer. Först bedömer man hur många cancerfall de riskfaktorer för cancer förorsakar som är förknippade med levnadsvanor. I detta nu pågår de första analyserna och förberedande arbete för ett manuskript.   

Ansvarig forskare: Janne Pitkäniemi

Forskningsgrupp: Karri Seppä, Sanna Heikkinen, Tiina Hakanen, Heidi Ryynänen, METCA Study group 

Finansiering: Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen

Samarbetsparter: Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet/Avdelningen för folkhälsovetenskap

Publikationer:

Savuton, raitis tai normaalipainoinen Suomi – miten käy uusien syöpien?