Orsakerna till cancer och cancerbördan

Etiologisk forskning forskar i orsakerna till cancer. Epidemiologisk forskning i sin tur forskar i cancerbördan i befolkningen, cancerincidensen, patienternas överlevnad och cancerdödligheten.

Cancerbördan inom befolkningen

Syftet med METCA-projektet är att med hjälp av THL:s breda material utvärdera hur de ändringsbara riskfaktorerna påverkar cancerbördan i Finland. Cancerbördan i befolkningen innebär både risken att insjukna i cancer och dödligheten som cancern förorsakar i den finska befolkningen. Syftet med projektet är att erhålla tidsenlig information om riskfaktorer för cancer och deras inverkan i framtiden. För att utvärdera vissa riskfaktorer i befolkningen (population attributable risk, PAR) utnyttjar man modern statistisk modellering av longitudinella data där man också räknar med dödlighetens inverkan. Målet är att producera information om riskfaktorer för cancer och använda den som stöd vid beslutsfattandet i cancerförebyggande arbete och erbjuda forskningsbaserad information för alla finländare om hur de kan påverka sin egen cancerrisk genom egna levnadsvanor och -val.   

Projektet påbörjades år 2015 med utredning av material. Populationskohorterna har harmoniserats på basis av uppgifter om både cancersjukdomar, dödlighet och riskfaktorer. Först bedömer man hur många cancerfall de riskfaktorer för cancer förorsakar som är förknippade med levnadsvanor. I detta nu pågår de första analyserna och förberedande arbete för ett manuskript.   

Forskningsplan: (Linkki)

Top 3 publikationer: linkit (jos on)

Forskningsgrupp: Karri Seppä, Sanna Heikkinen, Tiina Hakanen, Heidi Ryynänen, METCA Study group (METCA- tutkijoiden lista linkkinä)

Finansiering: Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen

Samarbetsparter: Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet/Avdelningen för folkhälsovetenskap

Ansvarig forskare:

Janne Pitkäniemi
Statistikchef
Tel. 40404000
janne.pitkäniemi@cancer.fi

Janne Pitkäniemi
Ledande statistiker
+358 50 372 3335