Orsakerna till cancer och cancerbördan

Etiologisk forskning forskar i orsakerna till cancer. Epidemiologisk forskning i sin tur forskar i cancerbördan i befolkningen, cancerincidensen, patienternas överlevnad och cancerdödligheten.

Cancerbördan inom befolkningen

Syftet med METCA-projektet är att med hjälp av THL:s breda material utvärdera hur de ändringsbara riskfaktorerna påverkar cancerbördan i Finland. Cancerbördan i befolkningen innebär både risken att insjukna i cancer och dödligheten som cancern förorsakar i den finska befolkningen. Syftet med projektet är att erhålla tidsenlig information om riskfaktorer för cancer och deras inverkan i framtiden. För att utvärdera tillförskrivningsbar andelar i befolkningen utnyttjar man modern statistisk modellering av longitudinella data där man också beäktar dödlighetens inverkan.

Målet är att producera information om riskfaktorer för cancer som stöd vid beslutsfattandet i cancerförebyggande arbete och erbjuda forskningsbaserad information för alla finländare om hur de kan påverka sin egen cancerrisk genom egna levnadsvanor och -val.   

Projektet påbörjades år 2015. Den första studien publicerats 2020 validerade kohortharmoniseringsarbetet och utvärderade effekterna av rökning, alkoholanvändning, övervikt och orörlighet på risken för lung- och tarmcancer. Projektet fortsätter och kommer att ge fler resultat om riskfaktorerna för cancer.

Ansvarig forskare: Janne Pitkäniemi

Forskningsgrupp: Karri Seppä, Sanna Heikkinen, Heidi Ryynänen, METCA Study group 

Finansiering: Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen

Samarbetsparter: Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors universitet/Avdelningen för folkhälsovetenskap

Publikationer:

Pooling of Finnish population-based health studies: lifestyle risk factors of colorectal and lung cancer

Savuton, raitis tai normaalipainoinen Suomi – miten käy uusien syöpien?

Yrke och cancer

NOCCA (Nordic Occupational Cancer Study) är ett nordiskt samarbetsprojekt som studerar cancerrisker och cancerincidens i olika yrkesgrupper. NOCCA-data består av 15 miljoner personer i åldern 30-64 år med uppgifter om ockupation och cirka 2,8 miljoner cancerfall. Den mest omfattande studien av projektet publicerades 2009 (Pukkala E. et al. Ockupation och cancer – uppföljning av 15 miljoner människor i fem nordiska länder. Acta Oncol 2009; 48: 646-790). Studien utvärderade riskerna med 84 olika typer av cancer i 54 olika yrkesgrupper. Hittills har 52 vetenskapliga artiklar publicerats inom NOCCA-projektet. NOCCA-projektet har också producerat den så kallade Nordic Job Exposure Matrix (JEM), som innehåller data om yrkesspecifika exponeringar för potentiellt cancerframkallande ämnen.

Sedan 2018 har NOCCA-projektet fortsatt under namnet NOCCA New, finansierat/ finansieras av Nordic Cancer Union. NOCCA New strävar inte bara efter att uppdatera tidigare yrkesgruppsspecifika cancerbedömningar utan också att göra mer exakta bedömningar av cancereffekterna av moderna arbetsmiljöer. Det befintliga NOCCA-uppgifterna kommer att berikas med mer omfattande information, t.ex. andra faktorer som påverkar cancerrisker, såsom utbildning och livsstilsfaktorer. NOCCA New-projektet syftar till att bedöma orsaksproportionerna av yrkesmässig exponering i olika cancerformer och att genomföra yrkesgruppsspecifika analyser av canceröverlevnad.

Ansvarig forskare: Sanna Heikkinen

Forskningsgrupp: Janne Pitkäniemi, Eero Pukkala

Finansiering: Nordic Cancer Union

Samarbetsparter: Cancer Registry of Norway (Norway), Karolinska Institutet (Sweden), Danish Cancer Society (Denmark), The National Institute of Occupational Health STAMI (Norway), Finnish Institute for Occupational Health (Finland), International Agency for Research on Cancer IARC (France)

Publikationer:

Occupational Noise Exposure and Vestibular Schwannoma: A Case-Control Study in Sweden

Cancer incidence among seafarers and fishermen in the Nordic countries

Occupational exposures and male breast cancer: A nested case-control study in the Nordic countries

Occupation and risk of kidney cancer in Nordic countries

Heavy metals, welding fumes, and other occupational exposures, and the risk of kidney cancer: A population-based nested case-control study in three Nordic countries