Uppgifter

Finlands Cancerregisters viktigaste uppgift är att utvärdera orsaker till och följder av cancerbördan och screeningverksamhetens effektivitet i befolkningen.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till personalen

Läs mer

Lagstiftning

Registreringen av cancerfallen grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd och screeningverksamheten grundar sig på statsrådets förordning om screening.

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

Cancerregistrets dataskyddsbeskrivning

Läs mer

Tillgänglighetsutlåtande

Sidorna i Cancerregistret kommer att omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv, som syftar till jämlikhet mellan människor i det digitala samhället och konsekventa krav på tillgänglighet. Arbetet med att uppfylla kraven pågår hela tiden.

Läs mer