Screening för livmoderhalscancer

Vid Massundersökningsregistret följer man kvaliteten på screening för livmoderhalscancer med hjälp av nyckeltal som publiceras årligen i statistiken över screening för livmoderhalscancer. I Massundersökningsregistrets forskningsprojekt klarlägger man vilka för- och nackdelar som screening för livmoderhalscancer har.

PAP-TEST HOS UNGA KVINNOR:

Fördelar, nackdelar och de uppfattningar som i Finland förknippas med dem

Vid sidan om det organiserade screeningprogrammet för livmoderhalscancer, som visat sig vara effektivt, har man i Finland börjat ta regelbundna pap-test av unga kvinnor, vilket sker utanför och delvis överlappande med programmet. Hos unga kvinnor är risken för livmoderhalscancer låg, och skyddseffekten av rutinmässiga pap-test liten. Det är onödigt att behandla cellförändringar som läks av sig själva. Behandlingen kan förorsaka komplikationer och onödig stigma och oro. Förutom att det har psykosociala biverkningar, är det mycket dyrt att opportunistiskt ta prov utanför screeningprogrammet.

Syftet med doktorsavhandlingsprojektet är att klarlägga hurdan inverkan pap-test som utförts inom screeningprogrammet och utanför det har på livmoderhalscancerincidensen hos unga kvinnor och utvärdera de ekonomiska kostnaderna som rådande praxis medför. Därutöver är målet att med hjälp av utfrågningar klarlägga hurdana inställningar och uppfattningar unga kvinnor och vårdpersonal har när det gäller pap-test. Informationen som detta doktorsavhandlingsprojekt ger har en väsentlig roll när man gör upp planer för ny praxis och nya interventioner för att minska de biverkningar som de nuvarande verksamhetsmodellerna har.

Projektet har påbörjats hösten 2015. I den första delpublikationen har man i ett fall-referentstudie utvärderat effektiviteten av pap-test på livmoderhalscancerincidensen hos kvinnor som innan de fyllt 40 år har testats med pap-test. I detta nu håller man på att planera och genomföra utfrågningar som riktas till både yrkeskunniga inom hälsovården och 18–35-åriga kvinnor.

Forskningsplan: Tutkimussuunnitelma_nuorten naisten papa-testaus (pdf) (på finska)

Publikationer:

Impact of organized and opportunistic Pap testing on the risk of cervical cancer in young women – A case-control study from Finland

Ansvarig forskare: Petra Makkonen

Forskningsgrupp: Ahti Anttila, Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala, Anni Virtanen, vid utfrågningarna också Pekka Nieminen och Nanna Sarvilinna

Finansiering: Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen

Samarbetsparter: I samband med utfrågningarna kommer man att samarbeta med Esbo, Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Vanda stad samt SHVS, HUSLAB och Helsingfors, Kuopio och Uleåborg universitetssjukhus.

LIVSLÅNG EFFEKTIVITET AV SCREENING FÖR LIVMODERHALSCANCER OCH PROVTAGNING UTANFÖR PROGRAMMET

Syftet med doktorsavhandlingsprojektet är att klarlägga cancerscreeningens effektivitet på livmoderhalscancerincidens och dödlighet hos kvinnor. Därutöver granskas screeningverksamhetens nackdelar, såsom incidens av falska positiva testresultat. Andra viktiga mål är optimering av screeningåldern och utvärdering av effektivitet av provtagning utanför screeningprogrammet vilket inte ännu har gjorts på en tillräckligt pålitlig nivå.

I projektet utnyttjar man Massundersökningsregistrets uppgifter om screeningresultat från 1991 till 2014 och Cancerregistrets uppgifter om cancerincidens och dödsorsak. I ett senare skede kompletteras materialet med uppgifter utanför de organiserade massundersökningarna i hela landet. Uppgifter samlas om pap-test, kolposkopiundersöknigar och behandling av förstadier till livmoderhalscancer. Som informationskällor används vårdanmälningsregistret, FPA:s uppgifter om ersättningar, SHVS:s material och uppgifter från de laboratorier som analyserar pap-prov från hälsocentraler.

Projektet har påbörjats år 2015. Då fick man forskningstillstånd och kunde börja samla uppgifter om test som utförts utanför screeningprogrammet. Den första delpublikationen, som blev klar i början av 2017 och baserade sig på material från screeningregister, handlade om kumulativ incidens av avvikande screeningresultat. Den nästa delpublikationen som på samma sätt utnyttjar material från screeningregistret koncentrerar sig på screeningens effektivitet hos 65-åriga och äldre och strävar efter svar på frågan huruvida det i hela landet skulle löna sig att fortsätta screening längre än idag.

ForskningsplanKohdunkaulan syovan seulonnan ja sen ulkopuolisen testauksenelamanaikainen vaikuttavuus (pdf) (på finska)

Publikationer:

Differences in cervical test coverage by age, socioeconomic status, ethnic origin and municipality type – A nationwide register-based study

Effectiveness of cervical cancer screening at age 65 – A register-based cohort study

High lifetime probability of screen-detected cervical abnormalities

Ansvarig forskare: Maiju Pankakoski

Forskningsgrupp: Sirpa Heinävaara, Ahti Anttila, Tytti Sarkeala

Finansiering: Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen

Samarbetsparter: Helsingfors universitet/ Doktorandprogrammet i folkhälsovetenskap (DocPop)