Uppgiftsbegäranden

Du kan lämna in en uppgiftsbegäran på nätet

Kallelsetjänster

Kallelsetjänster sköter om screeningkallelserna på uppdrag av kommunerna.

Canceranmälan

Du kan göra en canceranmälan via en skyddad förbindelse.

Statistik

Med hjälp av cancerstatistiken följs incidensen av nya cancerfall och överlevnaden och dödligheten bland cancerpatienterna. Statistiken över massundersökningsregistret utnyttjas vid utvärdering och kvalitetsövervakning av cancerscreeningar.

Forskning

Forskningen vid Cancerregistret är inriktad på identifiering av de faktorer som förorsakar cancer på populationsnivån, förebyggande och tidig diagnos av cancer samt de faktorer som påverkar cancerpatienternas överlevnad.

Screening

Cancerscreening innebär systematiskt sökande efter förstadier eller tidiga skeden av cancer. Syftet är att minska dödsfall som den cancertypen som screenas förorsakar.

I detta nu har man i Finland ett nationellt screeningprogram för både livmoderhalscancer och bröstcancer.