Prislista

Finlands Cancerregister upprätthåller det lagstadgade cancerregistret vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) och följer THL:s prissättningsprinciper i sin tjänsteverksamhet.

I cancerregistret och massundersökningsregistren för bröstcancer och livmoderhalscancer, som fungerar som en del av det, har införts uppgifter som behövs med tanke på cancerincidens, förebyggande och behandling av cancer, medicinsk rehabilitering och användning av tjänsterna. Dessa uppgifter omfattar patientens personuppgifter, uppgifter om cancern, dödsattestuppgifter samt uppgifter om massundersökning av bröstcancer och livmoderhalscancer.

I cancerregistret samlas uppgifter endast för statistik och vetenskaplig forskning. THL kan bevilja tillstånd att utlämna registeruppgifter för vetenskaplig forskning och statistik enligt särskilda bestämmelser i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården och personuppgiftslagen. Övriga uppgifter om cancer utlämnas efter övervägan av Cancerregistrets ansvariga läkare.

Uppgifterna utlämnas utan identifikationskoder och i tabellform så att de registrerades integritetsskydd inte äventyras. Den som begär uppgifter är skyldig att ge den registeransvariga en redogörelse för till vad man avser att använda uppgifterna.

Avgiftsfria produkter och tjänster

 • statistik för allmänt bruk på webbplatsen
 • Cancerregistrets årligen utkommande statistikpublikation i digital form
 • mediernas begäran om information
 • småskaliga väglednings- och informationstjänster (under 15 minuter)

Avgiftsbelagda produkter och tjänster

 • kundspecifik, skräddarsydd plockning av uppgifter ur databasen
 • statistik och statistikanalyser som görs på beställning
 • bearbetning av material och andra omfattande uppgiftsbegäranden
 • utbildnings- och konsulttjänster

Prissättningsprinciper och prislistor

Prissättningen styrs av följande principer:

 • i tjänsteverksamheten följs THL:s prissättningsprinciper
 • timpriset för avgiftsbelagda tjänster är 163 €, minimidebitering 2 ½ timme
 • till priserna läggs inte 24 % moms
 • I fråga om avgiftsbelagd uppgiftsbegäran görs det vid behov en kostnadsberäkning för kunden

Exempelpriser fr.o.m. 19.4.2018

 • plockning av uppgifter ur databasen fr. 410 €
 • tabellering av nya cancerfall och -dödsfall samt åldersstandardiserad incidens och dödlighet fr. 410 €. Priset höjs p.g.a. indelning av beräkningen efter kön, åldersgrupp, universitetssjukhusdistrikt och sjukvårdsdistrikt.
 • beräkning av prevalens efter kön, åldersgrupp, universitetssjukhusdistrikt och sjukvårdsdistrikt fr. 600 €
 • beräkning av relativt överlevnadstal fr. 600 €
 • SIR-beräkning fr. 800 €

Materialanvändare faktureras inte för kostnader för insamling och behandling av uppgifterna, eftersom uppgifter samlas för den offentliga förvaltningens egna behov. Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten ska en myndighet dock fakturera för extra arbete som föranleds t.ex. för att vissa variabler plockas ur registret på uppdrag av en forskare. Bestämmelser om THL:s avgiftsbelagda prestationer finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Leveranstider

Handläggningstiden för en uppgiftsbegäran är beroende av hur tydliga och tillbörliga de uppgifter och redogörelser som lämnats in är. Behandlingen går snabbare, om blanketten för uppgiftsbegäran har ifyllts omsorgsfullt och begäran innehåller alla bilagor som behövs.

Prislistan för kallelsetjänsten för cancerscreening

Finns under punkten Screeningkallelsetjänst.