Statistiska metoder

Utvecklingen av statistiska dataanalysmetoder bidrar till en bättre förståelse av orsakerna till cancersjukdomar och deras epidemiologi och stöder cancerscreening i Finland.

STATISTISKA METODER VID CANCERFORSKNING

Ett viktigt stöd vid cancerforskning, och en förutsättning för den, är vederbörliga statistiska metoder. En väsentlig del av statistisk forskning är att utvärdera överlevnaden i cancersjukdomar. Där har man koncentrerat sig på att hitta bättre kalkyl- och regionala jämförelsemetoder och mer pålitliga sätt att utvärdera överlevnad under långa tidsperioder. För att uppskatta tillförskrivningsbar andel i befolkningen har man utvecklat kalkylmetoder som grundar sig på beräkningsstatistik.

I samarbete med Aalto-universitetet har man klarlagt hur man kan modellera de latenta strukturerna inom cancerincidensen och utvecklat nya sätt att utvärdera överdiagnostisering som förknippas med cancerscreening. Därutöver forskar man i nya metoder att utvärdera cancerns ärftlighet och anhopning i familjer. Vid Cancerregistret klarlägger man också hur man kan utnyttja intelligenta statistiska kalkylmetoder vid cancerkodning.

Alla ovan nämnda projekt är pågående.

Viktigaste publikationer:

Comparing net survival estimators of cancer patients

Choosing the net survival method for cancer survival estimation

Regional variation in relative survival—quantifying the effects of the competing risks of death by using a cure fraction model with random effects

Ansvarig forskare: Janne Pitkäniemi

Forskningsgrupp: Karri Seppä, Joonas Miettinen, Tiina Hakanen, Matti Rantanen, Heidi Ryynänen

Finansiering: Cancerföreningen i Finland, Cancerstiftelsen

Samarbetsparter: Helsingfors universitet/Institutionen för databehandling, Aalto-universitetet, Uleåborg universitet, Avdelningen för folkhälsovetenskap