Dataskyddsbeskrivning: Register över anmälare av elektroniska canceranmälningar

Denna dataskyddsbeskrivning har utarbetats av Finlands cancerregister. Beskrivningen är en utredning om registret, användningsändamålen för de registrerades personuppgifter och de rättsliga grunderna som EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) förutsätter.

1. Personuppgiftsansvarig

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

PB 30

00271 Helsingfors

tfn 0295 524 000 (växel)

2. Personuppgiftsbiträde och teknisk administratör

Cancerföreningen i Finland rf/Finlands cancerregister

Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors

tfn 09 135 331 (växel)

3. Kontaktperson i frågor gällande registret

Elina Hermiö

tfn 040 7595 106

Adress: se punkt 2

E-post: kysy(at)cancer.fi

4. Registrets namn

Register över anmälare av elektroniska canceranmälningar

5. Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Registeruppgifterna används för att identifiera den som gjort canceranmälan och den enhet som behandlat patienten. Uppgifterna används för att göra eventuella kompletterande förfrågningar och komplettera statistikuppgifterna. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är att den personuppgiftsansvariga iakttar sin lagstadgade skyldighet (artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (2016/679), lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och statsrådets förordning om screening (339/2011) jämte ändringar (908/2018) och (752/2021)).

6. Registrets datainnehåll

I registret sparas följande uppgifter om anmälaren:

  • anmälarens namn, e-postadress och telefonnummer
  • anmälarens arbetsplats (enhet/inrättning), verksamhetsställe och avdelning samt uppgift på avdelningen
  • anmälarens SV-nummer eller Valviras registernummer
  • anmälarens kontaktspråk
  • övriga uppgifter som gäller kundförhållandet.

7. Källor som i regel används för registret

De uppgifter som förs in i registret fås från anmälarens registreringsblankett, eventuellt också per telefon eller e-post. Registreringsblanketten ifylls i samband med den första registreringen, där uppgifterna sparas i registret.

8. Regelmässigt utlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

I regel lämnas uppgifter om anmälare inte ut till andra aktörer. Identifieringskoden för den organisation som sänt uppgifterna kan vid utlämnande av uppgifter fogas till materialet.

Utlämnandet baserar sig på sådana dataanvändningstillstånd som beviljats av tillståndsmyndigheten Findata eller Institutet för hälsa och välfärd. Uppgifter om den som gjort canceranmälan/den anmälande organisationen kan lämnas ut för forsknings- eller statistikändamål. Uppgifter kan lämnas ut utanför EU och EES för forsknings- och statistikändamål. Vid överföringen av uppgifter iakttas de krav och anvisningar om skyddsåtgärder som anges i dataanvändningstillståndet.

9. Principer för skydd av registret

Uppgifterna förvaras vid Finlands cancerregister. Uppgifterna behandlas med tillbörlig omsorg och de uppgifter som behandlas med hjälp av datasystem skyddas på ett ändamålsenligt sätt. Utrustningens fysiska och digitala säkerhet garanteras på lämpligt sätt.

Den tekniska administratören ser till att lagrade uppgifter samt åtkomsträttigheter till servrar och andra uppgifter som är kritiska med tanke på personuppgifternas dataskydd behandlas konfidentiellt och endast av de medarbetare till vilkas arbetsbeskrivning det hör.

10. Den registrerades rättigheter

A) Rätt till insyn och rätt att få sina uppgifter rättade

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har förts in i personregistret. En person som registrerat sig som användare av tjänsten kan själv kontrollera och korrigera sina egna användaruppgifter i nättjänsten efter registreringen. Den registrerade själv är skyldig att se till att uppgifterna är uppdaterade.

B) Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter

Den registrerade kan ha rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa fall som anges i lag. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att hens personuppgifter är felaktiga eller att de behandlas på ett lagstridigt sätt. I detta fall kan personuppgifterna behandlas endast med den registrerades samtycke, för att upprätta, framställa eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda allmänintresset eller för att skydda någon annans rättigheter.

C) Rätt att inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande utan laglig grund

I samband med hanteringen av personuppgifter används inte automatiserat beslutsfattande eller profilering. Kakor (cookies) kopplas inte till personuppgifter.

Finlands cancerregister är enligt lag skyldigt att lagra för Institutet för hälsa och välfärd registrerade uppgifter så länge kundförhållandet varar och även därefter, eftersom behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Identifieringskoderna för de organisationer eller den person som lämnat uppgifter kan inte ändras eller raderas från material som samlats in för forsknings- eller statistikändamål.

Alla begäranden ska skickas per e-post till adressen kysy@cancer.fi. Den personuppgiftsansvariga ger svar inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad). I begäran ska det nämnas att begäran gäller uppgifter i registret Register över anmälare av elektroniska canceranmälningar.

Den registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten om behandlingen bryter mot dataskyddsförordningen: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors, besöksadress: Fågelviksgränden 4, Helsingfors, växel: 0295 666 700, e-post: tietosuoja(at)om.fi

Uppdaterad 1.3.2023