Frågor om screening av tarmcancer

Hur har de som blir kallade till screeningen valts ut?

Kommunerna beslutar om att ordna screening för tarmcancer. Alla kommuner som vill kan börja ordna screeningen.

Forskning visar att det lönar sig att rikta screeningen till 60–74- åringar och ha ett screeningsintervall på två år.

Under de första två åren (2019-2020) kallades 60–66-åringar till screeningen, och under åren 2021-2022 kallas 60-68-åringar. Efter det byggs screeningen ut en årskull i taget tills den omfattar hela målpopulationen. Screeningen kommer att uppnå sin fulla utsträckning år 2028. Då kallas alla 60–74-åringar till screeningen.

Screeningprogrammets effektivitet följs upp av Finlands Cancerregister. Om det behövs, görs det ändringar i programmet.

Varför kallas inte personer under 60 år till screeningen?

De flesta nya fall av tarmcancer upptäcks hos personer över 60 år. Forskning visar att det lönar sig att rikta screeningen till 60–74-åringar.          

Varför ordnar min hemkommun inte screening för tarmcancer?

Kommunerna beslutar självständigt om att ordna screening för tarmcancer. Alla kommuner kan införa screening om de så önskar.

Kan man göra ett screeningtest privat?

Det rekommenderas inte att man låter göra testet på eget initiativ eftersom ett test inte motsvarar screeningen. Screeningen är en kedja av hälsovårdsaktiviteter som är inriktade på en viss åldersgrupp med jämna mellanrum. Förutom testet innefattar screeningen nödvändiga uppföljningsundersökningar och behandlingar.

Vid screening får deltagaren sitt provresultat direkt utan att behöva be om det. Deltagaren hänvisas också till vidare åtgärder och behandling alltid när det finns orsak till det. Nästa kallelse till screeningen kommer efter den utsatta tiden.

Screeningens kvalitet och effektivitet övervakas och utvärderas kontinuerligt: om något steg inte fungerar bra, korrigeras saken.

Om man har symtom eller oroar sig för cancer, ska man inte vänta på en kallelse till screeningen. I en sådan situation ska man kontakta sin läkare direkt.